Juridische vermeldingen en algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden beheersen het gebruik van de diensten aangeboden op de site www.fit-ingredients.com, evenals alle gegevens en inhoud op deze website (hierna ‘de website’ genoemd), die de onderneming Food Ingredients Technology (hierna ‘FIT’) ter beschikking stelt van de internetgebruikers.

1. Website

Door de website te gebruiken wordt u een gebruiker en engageert u zich om alle voorwaarden in deze algemene gebruiksvoorwaarden van de website te aanvaarden zoals gepubliceerd door FIT op het moment dat u de site gebruikt. Aangezien deze algemene voorwaarden sinds het laatste bezoek aan de site gewijzigd kunnen zijn, dient de gebruiker de algemene gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen telkens als hij de website wil gebruiken.

Het gebruik van bepaalde diensten die de gebruikers ter beschikking worden gesteld, is onderworpen aan bepaalde bijzondere voorwaarden, die de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden vervangen, aanvullen en/of wijzigen. De gebruiker moet deze bijzondere voorwaarden dan ook lezen alvorens de diensten in kwestie te gebruiken.

2. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens

Op de website van FIT kunt u de clausule over de bescherming van de privésfeer op de website aanvaarden. Deze clausule op de bescherming van de privésfeer bevat de regels en voorwaarden die FIT moet naleven met betrekking tot de automatische verwerking van de gegevens die u aan FIT doorgeeft om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud op de website.

3. Inhoud van de website

De informatie op deze website wordt louter om informatieve en commerciële redenen ter beschikking gesteld van de gebruikers.

FIT zal alles in het werk stellen om de informatie gepubliceerd op deze website voortdurend te controleren en bij te werken. Toch kan FIT niet garanderen dat de informatie op de website correct en wettelijk is. Fit kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor drukfouten of andere fouten of onjuistheden die een impact hebben op de inhoud van de website.

Fit geeft ook geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid van gegevens in documenten en afbeeldingen, ongeacht de vorm en het doel ervan. Alle documenten, gegevens en materialen worden geleverd in de staat waarin ze zich bevinden, zonder expliciete of impliciete garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, aanpassing aan een welbepaalde doelstelling, het eigendomsrecht of de wettelijkheid.

FIT kan de constante beschikbaarheid of toegankelijkheid van de webinhoud en de diensten aangeboden op de website niet garanderen. FIT oefent geen controles uit en kan niet garanderen dat de website vrij is van virussen of andere elementen die wijzigingen kunnen aanbrengen aan uw informaticasysteem (soft- en hardware), elektronische documenten of documenten opgeslagen in uw informaticasysteem. FIT kan de wettelijkheid, betrouwbaarheid of het gebruik van de beschikbare inhoud op de website niet garanderen.

Ingeval productgegevens (zoals een prijs vermeld op de website) om welke reden dan ook foutief zou zijn, behoudt FIT zich het recht voor om de bestelling van dat product te weigeren of te annuleren, en dat ongeacht of de prijs al dan niet werd bevestigd.

4. Verantwoordelijke van de website

De verantwoordelijke van de website is:

Food Ingredients Technologies
Chemin du Fundus, 8
B-7822 Ghislenghien – Belgium

Tel: +32 68 250 230
Fax:+32 68 250 233
Email: info@fit-ingredients.com

5. Beperking van aansprakelijkheid

FIT biedt geen enkele garantie met betrekking tot de werking van de website en kan, onder voorbehoud van de toepasselijke wetten, niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik of de onmogelijkheid om de website te gebruiken, voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de website of de onmogelijkheid om de website te gebruiken, noch voor alle andere gebeurtenissen met betrekking tot de website en/of de websites van derden. FIT kan in het bijzonder niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gehele of gedeeltelijke hacking of ongeoorloofde toegang tot de website, noch voor de schade die hacking kan veroorzaken.

FIT behoudt zich het recht voor om de website naar goeddunken te wijzigen of tijdelijk of definitief offline te halen zonder voorafgaand bericht of recht op schadevergoeding. FIT kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de wijziging, onderbreking of stopzetting van de website.

6. Gebruik van de website

Alle gebruikers die toegang hebben tot de website engageren zich om de site te gebruiken conform de wet en de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en conform de voornaamste morele en zedelijke principes en het algemene belang.

Gebruikers mogen de diensten en inhoud op deze website (met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, foto’s, pictogrammen, software, links, geluiden, audiovisuele inhoud, enz. evenals het grafische design en de broncode)niet gebruiken voor illegale, verboden of immorele doelstellingen of doelstellingen die tegen de goede zeden of het algemene belang ingaan of die om het even welk recht van om het even welke derde schaadt. De gebruikers zullen niet trachten om de inhoud te verkrijgen met andere middelen of procedures dan die die op de website worden aangegeven of ter beschikking worden gesteld.

7. Links

Deze website bevat mogelijk links naar andere websites die door derden worden beheerd. Deze links zijn er enkel om gebruikers gemakkelijker toegang te bieden tot informatie, inhoud en services.

FIT heeft geen enkele controle over voornoemde gelinkte websites en wijst dan ook elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de gegevens, materialen of inhoud van deze sites, hun werking, beschikbaarheid, wettelijkheid, betrouwbaarheid of gebruik en wijst alle verantwoordelijkheid af omtrent de links op deze websites naar andere websites.

Het feit dat er een link wordt gecreëerd naar de website van derden betekent niet dat FIT enige goedkeuring of garantie geeft met betrekking tot de inhoud en/of betrouwbaarheid van de informatie op de website van de derden, noch elke andere vorm van kwaliteitsgarantie. Bovendien impliceert dit geen samenwerking tussen FIT en de verantwoordelijken van deze websites.

8. Intellectueel eigendomsrecht

Een website is een originele creatie waarvan de inhoud en structuur worden beschermd door het auteursrecht en andere rechten op intellectuele eigendom. De illustraties, logo’s, tekeningen, afbeeldingen, geluiden en andere materialen gebruikt op deze website worden eveneens beschermd door het auteursrecht. Alle merken, handelsmerken en bedrijfsbenamingen waarnaar hij verwijst, zijn (mogelijk) gedeponeerde merken of handelsmerken en behoren toe aan hun respectieve eigenaars. Het gebruik van of de toegang tot de website en/of de diensten daarop geeft de gebruiker dus niet het minste recht op deze handelsmerken, gedeponeerde merken en/of bijzondere logo’s.

Het is ten strengste verboden om de website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te herwerken, te wijzigen of te verspreiden, of om links naar de website te creëren, en dat op om het even welke manier (elektronisch, mechanisch of andere) tenzij men hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de houder van het auteursrecht. Elke inbreuk op deze rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

9. Duur en beëindiging

De toegang tot de website en de andere diensten is in principe van onbepaalde duur. FIT kan de toegang tot de website en/of om het even welke dienst aangeboden op de website op elk moment beëindigen of opschorten.

10. Informatieverstrekking

FIT maakt geen aanspraak op eigendomsrecht voor de inhoud die u via e-mail of op een andere manier aan FIT verstrekt, zoals vragen, opmerkingen en suggesties.

Door de bijdrage openbaar te maken, te downloaden of door te sturen, geeft u FIT het recht om deze bijdrage met betrekking tot zijn activiteiten te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot het recht om uw bijdrage te publiceren, te verspreiden, te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te herwerken of te wijzigen en om uw naam te publiceren bij uw bijdrage. FIT behoudt zich het recht voor om uw bijdragen al dan niet op de website te publiceren, te wijzigen, aan te passen of te vertalen in om het even welke taal, of om ze online te houden of te wissen, en dat op elk moment en zonder u op voorhand op de hoogte te brengen. Ook mag FIT de ideeën, concepten of knowhow in deze bijdragen voor elk doel gebruiken, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van specifieke producten en diensten. U hebt geen recht op compensaties voor het gebruik van de teksten die u ons doorstuurt en die hierboven worden bedoeld.

Door de bijdrage openbaar te maken, te downloaden of door te sturen, garandeert u en verklaart u dat u over alle rechten met betrekking tot uw bijdrage beschikt of dat u ze op een andere manier in handen hebt, zoals hier beschreven, en dat met inbegrip van maar niet beperkt tot alle rechten die nodig zijn om de berichten openbaar te maken, weer te geven, te downloaden, door te sturen of te verzenden.

11. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

De toegang en het gebruik van de website worden beheerst door de betrokken nationale wetgeving. Alleen de lokale rechtbanken zijn bevoegd om de geschillen die eruit voorvloeien te behandelen.

12. Behoud van de rechten van FIT

FIT zal zijn rechten op elk moment verdedigen met alle wettelijke middelen waarover het kan beschikken en zal er niet voor terugdeinzen om in voorkomend geval de wettelijke en bovenwettelijke aanklachten in te dienen.

13. Copyrightinformatie

Copyright © Food Ingredients Technologies
Alle rechten voorbehouden.
Alle rechten die niet expliciet zijn toegekend, zijn voorbehouden.

© 2011 Food Ingredients Technologies, Alle rechten voorbehouden· Algemene voorwaarden. Design t’inkstudio Integratie tchiktchak